Ao sâu thì lắm ốc nhồi,
Chồng mình lịch sự, nửa người nửa ta.
Ghen lắm thì đứt ruột ra!
Chồng mình thì tới tay ta phen này!


Khảo dị:
Ao rậm thời lắm ốc nhồi,
Chồng mình lịch sự nửa người, nửa ta.
Ghen lắm thì đứt ruột ra,
Chồng mình sắp tới tay ta phen này.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009