Ao cạn cá phải về sông,
Thanh xuân chẳng gặp, có chồng đành thôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001