Anh yêu em từ thuở lên ba,
Mẹ bồng em đi nhởn anh bẻ hoa em cầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001