Anh xa em chửng than trách chi ông trời
Thác như mối nợ, trả rồi hết lo
- Anh xa, em chẳng cho xa
Bứt dây cột lại, dù xa phải gần


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001