Anh với tôi làm đôi sao xứng,
Bạc với vàng sao đáng đồng cân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001