- Anh với em như mía với gừng,
Gừng cay mía ngọt, ngát lừng mùi thơm.
- Anh với em như nước với non,
Non xanh nước biếc duyên còn dài lâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001