Anh với em như bát nước đầy,
Nâng lên đặt xuống sự này tại ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001