Anh với em đầu hôm chí sáng, tảng rạng chí xế
Lương duyên túc đế, giai ngẫu tự thiên thành
Dẫu mà chỉ mỏng tơ manh
Giàu sang đây không chuộng, khó em đành trao tơ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001