Anh về xứ Đế thành Đô,
Như cá Biển Hồ, bao thuở gặp nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004