Anh về xẻ ván cho dài,
Bắc cầu chín nhịp cho ngoài em sang.
Quý hồ em có lòng thương,
Một trăm, một vạn chặng đường cũng đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001