Anh về thổi bễ nung kền,
Thử lòng gang sắt có bền hay không.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001