Anh về thưa với mẹ nhà,
Chăn màn cho sẵn để mà rước dâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001