Anh về thưa với ông bà,
Buồng cau thia rượu để mà vấn danh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001