Anh về tô lý tô lăng,
Tô nhà tô cửa cho bằng khi xưa.
Anh về tô lý tô lài,
Tô nhà tô cửa tháng hai em về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001