Anh về têm một trăm miếng trầu cho tinh tuyết
Bỏ vào hộp thiếc khay cẩn xà cừ
Để em vòng tay thưa với thầy mẹ gả em chừ cho anh


Khảo dị:
Anh về têm một miếng trầu cho tinh tuyết
Bỏ vào hộp thiếc khay cẩn xà cừ
Để em thưa thầy với mẹ gả em chừ cho anh
Anh về têm năm miếng trầu, năm miếng cau
Bỏ vào khay thiếc hộp xà cừ
Mượn người ăn nói tương tư
Cơ mô cơ ni
thầy mẹ cũng ừ cho anh
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]