Anh về số phận ra trò,
Về nhà, cả cạo, cả mò trong niêu.


Khảo dị:
Anh này số phận ra trò,
Về nhà, cả cạo, cả mò trong niêu.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970