Anh về sắm nón sắm quai,
Sắm giường sắm chiếu, ngày mai em về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001