Anh về rẫy vợ anh ra,
Con anh thơ dại thì đà có tôi.
Anh đà rẫy vợ anh rồi,
Con anh thơ dại, mặc trời với anh.
Vợ anh như thể cột nhà,
Anh còn tình phụ nữa là thân em.


Khảo dị:
Anh về rẫy vợ anh ra,
Con anh thơ dại thì đà có em.
Anh đà rẫy vợ anh rồi,
Con anh thơ dại mặc đời nhà anh.
Anh về rẫy vợ anh ra,
Công nợ em trả, mẹ già em nuôi.
Bây giờ
anh rẫy vợ rồi,
Công nợ anh trả, anh nuôi mẹ già.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001