Anh về răng đứt anh ơi,
Lòng thương dạ nhớ chia đôi cho đồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001