Anh về nhớ ngãi em không
Hay là thuận buồm xuôi gió, biệt mông xa chừng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001