Anh về nhắn bắc hẹn đông
Có câu trân trọng tạ lòng biệt ly
Xin em đừng có quản gì
Anh về mai mốt nữa thì anh lên
Anh về rồi anh lại lên
Em đừng thương nhớ mà quên việc nhà


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001