Anh về nối tóc cho dài,
Nhuộm răng anh lại ra ngài hồng nhan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001