Anh về nước mắt nhỏ dòng,
Thấu thiên, thấu địa, thấu lòng anh chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001