- Anh về mua lấy năm me,
Gạo thời trăm gánh tiền xe xanh đường.
- Quý hồ em có lòng thương,
Tiền anh đã có trong rương mẹ thầy.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001