Anh về mua khăn nhiễu ba vành,
Trước dành bái tổ, sau dành phần em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001