Anh về mua gỗ đóng giường,
Mua tre làm vạc, mua luồng làm song.
Mua thêm đôi chiếu, cỗ mồng,
Rồi em ra vợ anh chồng mới nên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001