Anh về mai sớm anh lên,
Đừng vui nơi nọ mà quên nơi này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001