Anh về mai mốt qua chơi,
Nào ai có bỏ thư rơi đừng cầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001