Anh về mai mốt anh sang,
Không thì em bắc nồi rang triệu hồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001