Anh về mắc võng ru con,
Tán tiêu mài nghệ, anh còn đi đâu?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001