Anh về mắc võng ru con,
Đừng nên tơ tưởng trái chanh non trái mùa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001