Anh về mắc võng nuôi con,
Ai lên xe, xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001