Anh về mượn thuổng đào hồ,
Búp hoa sen lặn xuống thiếp vô hầu chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001