- Anh về liệu lấy trăm mâm,
Để cho hai họ tri âm một nhà.
- Trăm mâm là bốn trăm người,
Nhà thời nhà chật biết ngồi vô mô.
- Nói thời nói rứa thôi mà,
Năm ba đọi gạo con gà cũng xong.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]