- Anh về liệu lấy trăm mâm,
Để cho hai họ tri âm một nhà.
- Trăm mâm là bốn trăm người,
Nhà thời nhà chật biết ngồi vô mô.
- Nói thời nói rứa thôi mà,
Năm ba đọi gạo con gà cũng xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001