Anh về láp biển trồng cây,
Phá non làm ruộng để đây về cùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001