Anh về kiếm vợ kẻo già,
Kiếm con kẻo muộn, em đà có đôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001