Anh về không lẽ về luôn,
Để khăn xéo lại, lệ tuôn em chùi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001