Anh về kẻo vợ anh trông,
Kẻo con anh khóc, ai bồng cho anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001