Anh về em những trông chừng,
Trông bể, bể rộng, trông rừng, rừng xanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001