Anh về em nỏ chi đưa
Quan sơn nghìn dặm em chưa hết lời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001