Anh về em không biết gì đưa
Còn một trái dừa đương ở trên cây
Khuyên anh ở lại chốn này
Để em về bển, cha mẹ rầy em chịu cho


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001