Anh về em cũng xin đi,
Chỉ thương với nhớ quản chi ăn làm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001