Anh về em cũng muốn về,
Chưa giao hoan sánh lễ cho ra bề rể con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001