Anh về em ở hai nơi
Cắn răng cách mặt cơ trời khó toan
Dầu lòng phân rẽ anh sẽ xuống thoàn
Thương ai rớt luỵ can tràng quặn đau
Nhìn nhau luỵ nhỏ thám bâu
Than trời trách đất cớ đâu phân lìa
Mình nói rằng vài bữa mình vìa
Hay là mình muốn phân chia chữ tình


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001