Anh về dặn thiệt nhớ nha,
Túi mai răng cũng lại nhà em chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001