Anh về dưới Giã hồi hôm,
Gánh phân đổ ruộng, gió nồm bay lên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001