Anh về cho em về theo,
Thầy mẹ có hỏi nói cheo nộp rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001