Anh về cho em về theo,
Bác mẹ có đánh ta leo lên giàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001