Anh về cho chóng mai lên,
Đừng vui dưới ấy mà quên trên này.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001