Anh về chi nữa anh ơi,
Ở đây em dạm một nơi thanh nhàn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001